立夏

立夏

立夏

立夏

LI

LI

LI

LI

XIA

XIA

XIA

XIA

立夏,四月节物至此时皆假大也

立夏,四月节物至此时皆假大也

立夏,四月节物至此时皆假大也

立夏,四月节物至此时皆假大也